Informujemy, że Spółdzielnia Socjalna ALTERNATYWY przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
 
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
      ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi dziennej opieki wytchnieniowej.
 
ADRESACI PROGRAMU
  1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
  2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującej całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną
 
Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w naszej placówce. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
Opiekunów osób z niepełnosprawnościami, chcących skorzystać z programu, zapraszamy do kontaktu:
tel. 603 254 662
alternatywy.dlaseniora@gmail.com
ul. gen. Sikorskiego 17/4 
65-454 Zielona Góra